smt spare parts Juki KE-2070(2080) FX-3 T-Axis Motor 40044533 HC-BP0136D-S1 (10W)

Model: HC-BP0136D-S1
Part NO: 40044533
JUKI FX-2,FX-3,FX-3R,KE-1070,KE-1080,KE-2070,KE-2080,KE-3010,KE-3020 SERVO MOTOR 10W

Product Details

 

JUKI KE-2070(2080) FX-3 T-AXIS MOTOR 40044533 HC-BP0136D-S1 (10W)


Model: HC-BP0136D-S1

Part NO: 40044533

JUKI FX-2,FX-3,FX-3R,KE-1070,KE-1080,KE-2070,KE-2080,KE-3010,KE-3020 SERVO MOTOR 10W

 

JUKI MOTOR:

JUKI MTC Z MOTOR E96047170A0
JUKI KE750/760 ZT MOTOR E93067250A0
JUKI KE750/760 Y MOTOR KM000000020

JUKI KE2070/2080 X MOTOR HF-KP73D-S1 40050244

JUKI KE2010/2020 Y MOTOR TS4515N2821E201 E9624729000

JUKI KE2060 T MOTOR TS4601N1620E600 40003256

JUKI KE2010-2030 T MOTOR TS4632N2020E600 E9630729000

JUKI FX-1 T MOTOR 40065066 HC-BH0136L-S4 HC-BH0136L-S14

JUKI FX-1 Z MOTOR 40065063 HC-BH0336L-S4 HC-BH0336L-S14

JUKI KE2050/2060 Z MOTOR TS4633N2026E602 40003253

 


Inquiry

You Might Also Like